CityBox24 Gorzów Wielkopolski

Punkt Citybox24Gor­zowie Wielkopol­skim mieś­ci się przy ul. Przędzal­niczej 25 (teren dawnego Stilonu). Usy­tuowanie w cichej i dyskret­nej częś­ci mias­ta i swo­bod­ny dojazd do pos­esji to gwaranc­ja szy­bkiego i bezprob­le­mowego dostępu do wyna­j­mowanego boxu mag­a­zynowego, w każdej dowol­nej chwili.

Plac w Gor­zowie Wielkopol­skim, jak wszys­tkie lokaliza­c­je Citybox24, jest w pełni mon­i­torowany, ogrod­zony i oświ­et­lony; dodatkowo wyposażony w sys­tem alar­mowy infor­mu­ją­cy naty­ch­mi­ast o wszel­kich naruszeni­ach. Wraz z uru­chomie­niem się alar­mu, zosta­je wezwana fir­ma ochrony mienia, która zabez­pieczy plac i upewni się, że two­je rzeczy są bezpieczne.

Ist­nieje również możli­wość ubez­pieczenia wyna­j­mowanego boxu mag­a­zynowego (bądź kilku) od następstw zdarzeń losowych, co daje dodatkowe poczu­cie bez­pieczeńst­wa wynajmującemu.

Aby ułatwić Ci korzys­tanie z naszych usług mag­a­zynowych, naw­iąza­l­iśmy współpracę z fir­mą trans­portową, która dowiezie Two­je rzeczy na miejsce i pomoże prze­nieść je do naszych magazynów.

Ist­nieje możli­wość wyna­j­mu kilku boxów o różnej powierzch­ni jednocześnie.

 

ul. Przędzal­niczej 25,
66–400 Gorzów Wlkp.

+48 787 797 969
(biuro czynne od 8:00 do 18:00)

wynajem@citybox24.pl