CityBox24 Koszalin

ul. Szarych Szeregów 5

Siedz­i­ba Citybox24Kosza­lin­ie mieś­ci się przy ul. Szarych Szeregów 5 (vis-à-vis firmy DHL).
Po sukce­sie pier­wszej lokaliza­cji na ul. Prze­mysłowej 6 zde­cy­dowal­iśmy się na otwar­cie kole­jnej. Jest to dru­gi taki mag­a­zyn w Kosza­lin­ie, w którym ofer­u­je­my nie tylko kon­tenery ale również garaże.

Plac w Kosza­lin­ie, jak wszys­tkie lokaliza­c­je Citybox24, jest w pełni mon­i­torowany, ogrod­zony i oświ­et­lony; dodatkowo wyposażony w sys­tem alar­mowy infor­mu­ją­cy naty­ch­mi­ast o wszel­kich naruszeni­ach. Wraz z uru­chomie­niem się alar­mu, zosta­je wezwana fir­ma ochrony mienia, która zabez­pieczy plac i upewni się, że two­je rzeczy są bezpieczne.

Ist­nieje również możli­wość ubez­pieczenia wyna­j­mowanego boxu mag­a­zynowego (bądź kilku) od następstw zdarzeń losowych, co daje dodatkowe poczu­cie bez­pieczeńst­wa wynajmującemu.

Aby ułatwić Ci korzys­tanie z naszych usług mag­a­zynowych, naw­iąza­l­iśmy współpracę z fir­mą trans­portową, która dowiezie Two­je rzeczy na miejsce i pomoże prze­nieść je do naszych magazynów.

Ist­nieje możli­wość wyna­j­mu kilku boxów o różnej powierzch­ni jednocześnie.

Zobacz naszą drugą lokalizację w Koszalinie


CityBox24 Koszalin

ul. Prze­mysłowa 6

zobacz

ul. Szarych Szeregów 5, 75–130 Koszalin

+48 787 797 969
(biuro czynne od 8:00 do 18:00)

wynajem@citybox24.pl