Dostępne powierzchnie

W naszych mag­a­zy­nach self stor­age prze­chowasz bez­piecznie każdy rodzaj mienia i w każdej chwili będziesz mieć do niego dostęp. Mag­a­zyny są tak usy­tuowane, żeby możli­wy był łatwy dojazd samo­cho­dem pod same drzwi.

Nasze par­ki mag­a­zynowe mają gwaran­towany mon­i­tor­ing 24h/7, a same jed­nos­t­ki mag­a­zynowe objęte są ubez­piecze­niem od następstw zdarzeń losowych.

Boxy mag­a­zynowe nie sto­ją bezpośred­nio na zie­mi, a wsparte na pro­fi­lach, wypoziomowane, żeby uniknąć różnic poziomów, wyposażone są w drew­ni­ane podło­gi i bez­pieczny zamek.

 

Dostępne są cztery rozmiary boxów

Box rozmiar S 3 mkw

Box S 3m²

250 zł netto/mies.

Wymi­ary wewnętrzne boxu:
sze­rokość: 1,5 m
wysokość: 2 m
dłu­gość: 2 m
powierzch­nia: 3 m²
obję­tość: 6 m ³

Box rozmiar M 6 mkw

Box M 6m²

350 zł netto/mies.

Wymi­ary wewnętrzne boxu:
sze­rokość: 2 m
wysokość: 2 m
dłu­gość: 3 m
powierzch­nia: 6 m²
obję­tość: 12 m ³

Box rozmiar L 9 mkw

Box L 9m²

450 zł netto/mies.

Wymi­ary wewnętrzne boxu:
sze­rokość: 2 m
wysokość: 2 m
dłu­gość: 4,5 m
powierzch­nia: 9 m²
obję­tość: 18 m ³

Box rozmiar XL 12 mkw

Box XL 12m²

500 zł netto/mies.

Wymi­ary wewnętrzne boxu:
sze­rokość: 2 m
wysokość: 2 m
dłu­gość: 6 m
powierzch­nia: 12 m²
obję­tość: 24 m ³