CityBox24 Koszalin

ul. Przemysłowa 6

Punkt City­box24 w Kosza­lin­ie mieś­ci się w łat­wo dostęp­nej częś­ci eko­nom­icznej mias­ta, przy ul. Prze­mysłowej 6 (niedaleko kosza­l­ińskiej obwod­ni­cy). Jest to pier­wszy taki mag­a­zyn w Kosza­lin­ie i okol­i­cy, o pojem­noś­ci 3600 m² powierzch­ni mag­a­zynowej. W związku z wycz­er­paniem miejs­ca w bieżącej lokaliza­cji, przy­go­towu­je­my się już do planowa­nia kolejnej.

Plac w Kosza­lin­ie, jak wszys­tkie lokaliza­c­je Citybox24, jest w pełni mon­i­torowany, ogrod­zony i oświ­et­lony; dodatkowo wyposażony w sys­tem alar­mowy infor­mu­ją­cy naty­ch­mi­ast o wszel­kich naruszeni­ach. Ist­nieje również możli­wość ubez­pieczenia wyna­j­mowanego boxu mag­a­zynowego (bądź kilku) od następstw zdarzeń losowych, co daje dodatkowe poczu­cie bez­pieczeńst­wa wynajmującemu.

Aby ułatwić Ci korzys­tanie z naszych usług mag­a­zynowych, naw­iąza­l­iśmy współpracę z fir­mą trans­portową, która dowiezie Two­je rzeczy na miejsce i pomoże prze­nieść je do naszych magazynów.

Zobacz naszą drugą lokalizację w Koszalinie


CityBox24 Koszalin

ul. Szarych Szeregów 5

zobacz

ul. Prze­mysłowa 6, 75–216 Koszalin

+48 787 797 969
(biuro czynne od 8:00 do 18:00)

wynajem@citybox24.pl