Oferta dla firm

His­to­ria życia firmy to także his­to­ria gro­madzenia różnych rzeczy – od piętrzą­cych się doku­men­tów, przez mate­ri­ały mar­ketingowe, aż po zapasy towaru, jeśli Two­ja fir­ma zaj­mu­je się sprzedażą detal­iczną lub hur­tową. I nie da się tego uniknąć.

Pomyśl – to wszys­tko nie zawsze mieś­ci się w przestrzeni biurowej, a nawet jeśli jest w siedz­i­bie firmy spec­jalne miejsce przez­nac­zone na te rzeczy, czemu by nie pójść za najnowszy­mi tren­da­mi i nie zor­ga­ni­zować się inaczej…

Pomieszcze­nie, w którym Two­ja fir­ma ma swo­je archi­wum doku­men­tów, do których księ­gowa zaglą­da raz na kil­ka lat albo mag­a­zyn, gdzie stoi ścian­ka na tar­gi, banery reklam­owe i roll-upy, których używa­cie raz do roku na tar­gach albo jeszcze rzadziej, możesz przez­naczyć na przykład na dodatkowe biuro dla nowego pra­cown­i­ka albo na tzw. chill­out room czyli pokój do relak­su – zupełnie jak w wiodą­cych fir­ma­ch na świecie, gdzie kul­tura pra­cy z każdym rok­iem rozwi­ja się coraz bardziej. Twoi pra­cown­i­cy na pewno to docenią.

 

Ty też bądź liderem zmiany w swojej firmie!

Uwol­nij przestrzeń w swoim biurze na inne cele, a rzeczy wyma­ga­jące dłu­gotr­wałego mag­a­zynowa­nia prze­chowuj tanio i bez­piecznie w komórkach self stor­age Citybox24. Umów się z nami na indy­wid­u­al­ną wycenę Twoich potrzeb, a szy­bko zna­jdziemy dla Ciebie rozwiązanie:

Fir­ma to także częs­to jed­noosobowa dzi­ałal­ność gospo­dar­cza – bardziej rozbu­dowana wer­s­ja usług free­lancera – lub dzi­ałal­ność nis­zowa, szuka­ją­ca wszel­kich sposobów na redukcję kosztów. Jeśli na przykład pracu­jesz z domu, na spotka­nia biz­ne­sowe ze swoi­mi klien­ta­mi umaw­iasz się w kaw­iar­ni­ach lub salach kon­fer­en­cyjnych wyna­j­mowanych na godziny, nie posi­adasz stałej siedz­i­by firmy – ogrom­nego biu­ra z liczny­mi pomieszczeni­a­mi i sztabem pra­cown­ików – ponieważ przy Twoim charak­terze dzi­ałal­noś­ci zwycza­jnie tego wszys­tkiego nie potrze­bu­jesz, praw­dopodob­nie wszys­tkie wyma­ga­jące prze­chowywa­nia rzeczy związane z Two­ją dzi­ałal­noś­cią, prze­chowu­jesz w domu.

 

Mogą to być na przykład:

  • artykuły malarskie i narzędzia (fir­ma remontowa)
  • lampy, staty­wy, wyposaże­nie przenośnego stu­dia (usłu­gi fotograficzne)
  • ele­men­ty home stagin­gu, drob­ne meble, artykuły deko­ra­cyjne (deko­ra­tor wnętrz)
  • sprzęt nagłośnieniowy, kable, kon­strukc­je sceniczne (obsłu­ga imprez)
  • mate­ri­ały, narzędzia tapicer­skie, meble (renowac­ja mebli)
  • wyro­by artysty­czne, cerami­ka, obrazy itp. (rękodziel­nict­wo)

… i tak dalej.

 

Widzisz już, że możli­woś­ci prze­chowywa­nia są nieogranic­zone? Cokol­wiek robisz jako free­lancer, czymkol­wiek zaj­mu­je się Two­ja fir­ma, jeśli tylko wiąże się to z koniecznoś­cią prze­chowywa­nia mate­ri­ałów, narzędzi lub zapasów towaru, pomyśl o wyna­jmie mag­a­zynu self stor­age w Citybox24!