Oferta dla klientów indywidualnych

Kto nie ma nad­mi­aru rzeczy w domu, ręka do góry! A piwnice, strychy cza­sem już pęka­ją w szwach…

Mieszkasz w nowym budown­ictwie? Dziś dewelop­erzy coraz częś­ciej rezygnu­ją z tworzenia komórek loka­tors­kich, które tak dobrze znamy z bloków z wcześniejszych lat.

Jeśli nie chcesz, żeby Twój balkon zamienił się w mag­a­zyn podręczny (potocznie zwany rupiecia­rnią) – o ile w ogóle masz balkon, jeśli nie chcesz wywoz­ić uży­wanych sezonowo rzeczy do domu rodz­iców lub teś­ciów i mieć je zawsze pod ręką, mag­a­zyn self stor­age Citybox24 przy­chodzi na ratunek.

U nas prze­chowasz wszys­tko to, co potrzeb­ne Ci jest sezonowo, np.

  • sprzęt sportowy – row­ery, nar­ty, snow­board, des­ka surfin­gowa, sanki
  • meble ogrodowe, basen dmuchany dla dzieci
  • artykuły ogrod­nicze

wszys­tko to, co związane jest z Twoim hob­by i wszys­tko to, co już nie mieś­ci się w domu, jak np.

  • węd­ki
  • narzędzia do obrób­ki stolarskiej
  • zabaw­ki
  • opony samo­chodowe
  • książ­ki

Mag­a­zyn Citybox24 to także doskon­ałe rozwiązanie na czas przeprowadz­ki lub remon­tu.

Cza­sa­mi, zan­im nasze nowe lokum będzie gotowe do zamieszka­nia, a poprzed­nie już zostało sprzedane lub wyna­jęte, nie mamy co zro­bić z naszy­mi rzecza­mi, mebla­mi – z całym dobytkiem rodziny. Wtedy pomoc­nym rozwiązaniem może okazać się właśnie nasz mag­a­zyn self stor­age. Moż­na prze­chować tam wszys­tkie rzeczy lub jakąś ich część, kiedy na przykład nowe mieszkanie/dom wyma­ga częś­ciowego lub całkowitego remon­tu i nad­mi­ar rzeczy oraz mebli utrud­ni­ał­by prace remon­towe.

Remont to w ogóle czas, w którym zgłasza się do nas najwięcej naszych klien­tów poszuku­ją­cych dodatkowej przestrzeni mag­a­zynowej, kiedy ich miejsce zamieszka­nia jest właśnie odnaw­iane. Swo­bo­da porusza­nia się po remon­towym mieszka­niu, w którym nie zale­ga zbyt wiele rzeczy, jest na wagę zło­ta! Ekipa jest w stanie dzię­ki temu szy­b­ciej upo­rać się ze swoi­mi pra­ca­mi, a my unikamy dodatkowego stre­su.

Mag­a­zyny self stor­age CITYBOX24 pole­ca­ją się Wam zatem szczegól­nie w tych dwóch przy­pad­kach: pod­czas przeprowadz­ki i remontu!