Oferta dla studentów

Jeśli studi­u­jesz w innym mieś­cie – mieszkasz w akademiku lub wyna­j­mu­jesz pokój/mieszkanie, praw­dopodob­nie częs­to sta­jesz przed pytaniem, co zro­bić ze swoi­mi rzecza­mi na czas dłuższych wyjazdów (np. w trak­cie uczest­nict­wa w pro­gramie Eras­mus czy Work & Trav­el) lub wakacji i jak je zabezpieczyć.

Tutaj również z pomocą przy­chodzi sys­tem self stor­age Citybox24.

W box­ie prze­chowasz swo­je ubra­nia, książ­ki, sprzęt sportowy i wszelkie inne rzeczy, które udało Ci się zgro­madz­ić pod­czas studiów. Będą całkowicie bez­pieczne, a Ty możesz z pełnym spoko­jem real­i­zować swo­je plany.

Ty decy­du­jesz o tym, jak dłu­go prze­chowu­jesz u nas swo­je rzeczy.

Przedłuża­ją Ci się wakac­je? Zna­j­du­jesz pracę sezonową za granicą albo masz inny pomysł na siebie i w między­cza­sie pode­j­mu­jesz decyzję o urlop­ie dziekańskim? Nic prost­szego! Przy naszym elasty­cznym sys­temie rozliczeń umowę możesz odnaw­iać co miesiąc, z każdego miejs­ca na świecie.

Możesz sko­rzys­tać z naszego rozwiąza­nia mag­a­zynowego także pod­czas przeprowadz­ki, w trak­cie poszuki­wa­nia nowego lokum.