CityBox24 Szczecin

Punkt Citybox24Szczecinie mieś­ci się przy ul. Leona Hey­ki 27, na Kępie Par­nick­iej, vis-à-vis Szczecińskiej Wenecji. Usy­tuowanie w cichej i dyskret­nej częś­ci stre­fy eko­nom­icznej mias­ta i swo­bod­ny dojazd do pos­esji to gwaranc­ja szy­bkiego i bezprob­le­mowego dostępu do wyna­j­mowanego boxu mag­a­zynowego, w każdej dowol­nej chwili.

Jest to pier­wszy tego typu mag­a­zyn self stor­age w Szczecinie i przez cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem.

Plac Citybox24 jest w pełni mon­i­torowany, ogrod­zony i dobrze oświ­et­lony, dodatkowo całkowicie zabez­piec­zony sys­te­mem alar­mowym wrażli­wym na niech­cianych goś­ci. Wraz z uru­chomie­niem się alar­mu, zosta­je wezwana fir­ma ochrony mienia, która zabez­pieczy plac i upewni się, że two­je rzeczy są bezpieczne.

Wyna­j­mu­jąc u nas mag­a­zyn samoob­słu­gowy możesz wybrać opcję z ubez­piecze­niem od następstw zdarzeń losowych, co pod­wójnie upewni Cię o całkow­itym bez­pieczeńst­wie prze­chowywanych rzeczy. Chęt­nie polec­imy Ci zau­fanego opieku­na ubez­pieczeniowego, który dopełni wszel­kich formalności.

Dla ułatwienia korzys­ta­nia z naszych usług mag­a­zynowych chęt­nie polec­imy Ci także sprawd­zoną firmę trans­portową, która dowiezie i pomoże prze­nieść rzeczy do naszych magazynów.

Ist­nieje możli­wość wyna­j­mu kilku boxów o różnej powierzch­ni jednocześnie.

ul. Leona Hey­ki 27, 71–889 Szczecin

+48 787 797 969
(biuro czynne od 8:00 do 18:00)

wynajem@citybox24.pl