O nas

Jesteśmy prężnie rozwi­ja­jącą się fir­mą z branży self stor­age spec­jal­izu­jącą się w dostar­cza­niu powierzch­ni mag­a­zynowej do użytku oso­bis­tego oraz dla licznych klien­tów biz­ne­sowych. Tem­at self stor­age coraz bardziej nas wcią­ga, inspiru­je i zachę­ca do dal­szego roz­wo­ju naszej działalności.

Ponieważ nasz biznes stał się zarazem naszą pasją, od jakiegoś cza­su z zain­tere­sowaniem śledz­imy nowin­ki z tej dziedziny, odna­j­du­jąc coraz to nowe zas­tosowa­nia dla mag­a­zynów oso­bistych oraz liczne inspiracje.

 

Zgłębi­a­jąc tem­atykę self stor­age, zauważyliśmy, jak wiele to nam mówi o nas samych, o naturze człowieka i o roz­wo­ju naszej cywiliza­cji. Czy tego chce­my, czy nie, w naszym życiu gro­madz­imy coraz więcej rzeczy, otacza­my się coraz to nowym sprzętem, a przestrzeń do prze­chowywa­nia nie zawsze okazu­je się wystar­cza­ją­ca. A może jest tak, że człowiek od początku swego ist­nienia na zie­mi miał naturę zbieracza…

Jeśli tylko w Twoim życiu pojawi się potrze­ba tym­cza­sowego lub dłu­goter­mi­nowego prze­chowywa­nia rzeczy w dobrze strzeżonym miejs­cu, pamiętaj:

CITYBOX24 czeka na Ciebie!

CitiBox24.pl — GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Przędzal­niczej 25


CitiBox24.pl — SZCZECIN
ul. Leona Hey­ki 27

CitiBox24.pl — KOSZALIN
ul. Szarych Szeregów 5

CitiBox24.pl — KOSZALIN
ul. Prze­mysłowa 6