Polityka prywatności

Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci opisu­je zasady przetwarza­nia przez nas infor­ma­cji na Twój tem­at, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza poli­ty­ka doty­czy Ser­wisu www, funkcjonu­jącego pod adresem url: www.citybox24.pl
 2. Oper­a­torem ser­wisu oraz Admin­is­tra­torem danych osobowych jest: Citybox24.pl S.A z siedz­ibą w Świd­winie przy ul. Drawskiej 62D, 78–300.
 3. Adres kon­tak­towy pocz­ty elek­tron­icznej oper­a­to­ra: wynajem@citybox24.pl
 4. Oper­a­tor jest Admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych w odniesie­niu do danych podanych dobrowol­nie w Serwisie.
 5. Ser­wis wyko­rzys­tu­je dane osobowe w następu­ją­cych celach:
  • Prowadze­nie newslettera
  • Obsłu­ga zapy­tań przez formularz
  • Prezen­tac­ja ofer­ty lub informacji
 6. Ser­wis real­izu­je funkc­je pozyski­wa­nia infor­ma­cji o użytkown­ikach i ich zachowa­niu w następu­ją­cy sposób: 
  1. Poprzez dobrowol­nie wprowad­zone w for­mu­la­rzach dane, które zosta­ją wprowad­zone do sys­temów Operatora.
  2. Poprzez zapisy­wanie w urządzeni­ach koń­cowych plików cook­ie (tzw. „ciastecz­ka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejs­ca logowa­nia i wprowadza­nia danych osobowych są chro­nione w warst­wie trans­misji (cer­ty­fikat SSL). Dzię­ki temu dane osobowe i dane logowa­nia, wprowad­zone na stron­ie, zosta­ją zaszyfrowane w kom­put­erze użytkown­i­ka i mogą być odczy­tane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe prze­chowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posi­ada­ją­cy Oper­a­tor klucz może je odczy­tać. Dzię­ki temu dane są chro­nione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Oper­a­tor okre­sowo zmienia swo­je hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Oper­a­tor reg­u­larnie wykonu­je kopie bezpieczeństwa.
 5. Istot­nym ele­mentem ochrony danych jest reg­u­lar­na aktu­al­iza­c­ja wszelkiego opro­gramowa­nia, wyko­rzysty­wanego przez Oper­a­to­ra do przetwarza­nia danych osobowych, co w szczegól­noś­ci oznacza reg­u­larne aktu­al­iza­c­je kom­po­nen­tów programistycznych.

3. Hosting

 1. Ser­wis jest hos­towany (tech­nicznie utrzymy­wany) na ser­w­er­ach oper­a­to­ra: OVH

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niek­tórych sytu­ac­jach Admin­is­tra­tor ma pra­wo przekazy­wać Two­je dane osobowe innym odbior­com, jeśli będzie to niezbędne do wyko­na­nia zawartej z Tobą umowy lub do zre­al­i­zowa­nia obow­iązków ciążą­cych na Admin­is­tra­torze. Doty­czy to takich grup odbiorców: 
  • fir­ma hostin­gowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pra­cown­i­cy i współpra­cown­i­cy, którzy korzys­ta­ją z danych w celu real­iza­cji celu dzi­ała­nia strony
  • firmy, świad­czące usłu­gi mar­ketingu na rzecz Administratora
 2. Two­je dane osobowe przetwarzane przez Admin­is­tra­to­ra nie dłużej, niż jest to konieczne do wyko­na­nia związanych z nimi czyn­noś­ci określonych osob­ny­mi przepisa­mi (np. o prowadze­niu rachunkowoś­ci). W odniesie­niu do danych mar­ketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługu­je Ci pra­wo żąda­nia od Administratora: 
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich spros­towa­nia,
  • usunię­cia,
  • ograniczenia przetwarza­nia,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługu­je Ci pra­wo do złoże­nia sprze­ci­wu w zakre­sie przetwarza­nia wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarza­nia danych osobowych w celu wyko­na­nia prawnie uza­sad­nionych interesów real­i­zowanych przez Admin­is­tra­to­ra, w tym pro­filowa­nia, przy czym pra­wo sprze­ci­wu nie będzie mogło być wyko­nane w przy­pad­ku ist­nienia ważnych prawnie uza­sad­nionych pod­staw do przetwarza­nia, nadrzęd­nych wobec Ciebie interesów, praw i wol­noś­ci, w szczegól­noś­ci ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na dzi­ała­nia Admin­is­tra­to­ra przysługu­je skar­ga do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych, ul. Staw­ki 2, 00–193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsłu­gi Serwisu.
 7. W sto­sunku do Ciebie mogą być pode­j­mowane czyn­noś­ci pole­ga­jące na zau­tomaty­zowanym pode­j­mowa­niu decyzji, w tym pro­filowa­niu w celu świad­czenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Admin­is­tra­to­ra mar­ketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazy­wane od kra­jów trze­ci­ch w rozu­mie­niu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Ser­wis zbiera infor­ma­c­je podane dobrowol­nie przez użytkown­i­ka, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Ser­wis może zapisać infor­ma­c­je o para­me­tra­ch połączenia (oznacze­nie cza­su, adres IP).
 3. Ser­wis, w niek­tórych wypad­kach, może zapisać infor­ma­cję ułatwia­jącą pow­iązanie danych w for­mu­la­rzu z adresem e‑mail użytkown­i­ka wypeł­ni­a­jącego for­mu­la­rz. W takim wypad­ku adres e‑mail użytkown­i­ka pojaw­ia się wewnątrz adresu url strony zaw­ier­a­jącej formularz.
 4. Dane podane w for­mu­la­rzu są przetwarzane w celu wynika­ją­cym z funkcji konkret­nego for­mu­la­rza, np. w celu doko­na­nia pro­ce­su obsłu­gi zgłoszenia ser­wisowego lub kon­tak­tu hand­lowego, rejes­tracji usług itp. Każ­do­ra­zowo kon­tekst i opis for­mu­la­rza w czytel­ny sposób infor­mu­je, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Infor­ma­c­je zachowa­niu użytkown­ików w ser­wisie mogą podle­gać logowa­niu. Dane te są wyko­rzysty­wane w celu admin­istrowa­nia serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Oper­a­tor sto­su­je anal­izę statysty­czną ruchu na stron­ie, poprzez Google Ana­lyt­ics (Google Inc. z siedz­ibą w USA). Oper­a­tor nie przekazu­je do oper­a­to­ra tej usłu­gi danych osobowych, a jedynie zanon­i­mi­zowane infor­ma­c­je. Usłu­ga bazu­je na wyko­rzys­ta­niu ciasteczek w urządze­niu koń­cowym użytkown­i­ka. W zakre­sie infor­ma­cji o pref­er­enc­jach użytkown­i­ka gro­mad­zonych przez sieć reklam­ową Google użytkown­ik może przeglą­dać i edy­tować infor­ma­c­je wynika­jące z plików cook­ies przy pomo­cy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Oper­a­tor sto­su­je tech­ni­ki remar­ketingowe, pozwala­jące na dopa­sowanie przekazów reklam­owych do zachowa­nia użytkown­i­ka na stron­ie, co może dawać złudze­nie, że dane osobowe użytkown­i­ka są wyko­rzysty­wane do jego śledzenia, jed­nak w prak­tyce nie dochodzi do przekaza­nia żad­nych danych osobowych od Oper­a­to­ra do oper­a­torom reklam. Tech­no­log­icznym warunk­iem takich dzi­ałań jest włąc­zona obsłu­ga plików cookie.
 3. Oper­a­tor sto­su­je korzys­ta z pik­sela Face­booka. Ta tech­nolo­gia powodu­je, że ser­wis Face­book (Face­book Inc. z siedz­ibą w USA) wie, że dana oso­ba w nim zare­je­strowana korzys­ta z Ser­wisu. Bazu­je w tym wypad­ku na danych, wobec których sam jest admin­is­tra­torem, Oper­a­tor nie przekazu­je od siebie żad­nych dodatkowych danych osobowych ser­wisowi Face­book. Usłu­ga bazu­je na wyko­rzys­ta­niu ciasteczek w urządze­niu koń­cowym użytkownika.
 4. Oper­a­tor sto­su­je rozwiązanie bada­jące zachowanie użytkown­ików poprzez tworze­nie map ciepła oraz nagry­wanie zachowa­nia na stron­ie. Te infor­ma­c­je są anon­i­mi­zowane zan­im zostaną przesłane do oper­a­to­ra usłu­gi tak, że nie wie on jakiej oso­by fizy­cznej one doty­czą. W szczegól­noś­ci nagry­wa­niu nie podle­ga­ją wpisy­wane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Oper­a­tor sto­su­je rozwiązanie automatyzu­jące dzi­ałanie Ser­wisu w odniesie­niu do użytkown­ików, np. mogące przesłać maila do użytkown­i­ka po odwiedze­niu konkret­nej pod­strony, o ile wyraz­ił on zgodę na otrzymy­wanie kore­spon­dencji hand­lowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Ser­wis korzys­ta z plików cookies.
 2. Pli­ki cook­ies (tzw. „ciastecz­ka”) stanow­ią dane infor­maty­czne, w szczegól­noś­ci pli­ki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu i przez­nac­zone są do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­a­ją nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer.
 3. Pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu pli­ki cook­ies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest oper­a­tor Serwisu.
 4. Pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane są w następu­ją­cych celach: 
  1. utrzy­manie sesji użytkown­i­ka Ser­wisu (po zal­o­gowa­niu), dzię­ki której użytkown­ik nie musi na każdej pod­stron­ie Ser­wisu ponown­ie wpisy­wać loginu i hasła;
  2. real­iza­cji celów określonych powyżej w częś­ci “Istotne tech­ni­ki marketingowe”;
 5. W ramach Ser­wisu stosowane są dwa zasad­nicze rodza­je plików cook­ies: „sesyjne” (ses­sion cook­ies) oraz „stałe” (per­sis­tent cook­ies). Cook­ies „sesyjne” są plika­mi tym­cza­sowy­mi, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka do cza­su wyl­o­gowa­nia, opuszczenia strony inter­ne­towej lub wyłączenia opro­gramowa­nia (przeglą­dar­ki inter­ne­towej). „Stałe” pli­ki cook­ies prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka przez czas określony w para­me­tra­ch plików cook­ies lub do cza­su ich usunię­cia przez Użytkownika.
 6. Opro­gramowanie do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych (przeglą­dar­ka inter­ne­towa) zazwyczaj domyśl­nie dopuszcza prze­chowywanie plików cook­ies w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka. Użytkown­i­cy Ser­wisu mogą dokon­ać zmi­any ustaw­ień w tym zakre­sie. Przeglą­dar­ka inter­ne­towa umożli­wia usunię­cie plików cook­ies. Możli­we jest także automaty­czne blokowanie plików cook­ies Szczegółowe infor­ma­c­je na ten tem­at zaw­iera pomoc lub doku­men­tac­ja przeglą­dar­ki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowa­nia plików cook­ies mogą wpłynąć na niek­tóre funkcjon­al­noś­ci dostęp­ne na stronach inter­ne­towych Serwisu.
 8. Pli­ki cook­ies zamieszczane w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu wyko­rzysty­wane mogą być również przez współpracu­jące z oper­a­torem Ser­wisu pod­mio­ty, w szczegól­noś­ci doty­czy to firm: Google (Google Inc. z siedz­ibą w USA), Face­book (Face­book Inc. z siedz­ibą w USA), Twit­ter (Twit­ter Inc. z siedz­ibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkown­ik nie chce otrzymy­wać plików cook­ies, może zmienić ustaw­ienia przeglą­dar­ki. Zas­trzegamy, że wyłącze­nie obsłu­gi plików cook­ies niezbęd­nych dla pro­cesów uwierzytel­ni­a­nia, bez­pieczeńst­wa, utrzy­ma­nia pref­er­encji użytkown­i­ka może utrud­nić, a w skra­jnych przy­pad­kach może uniemożli­wić korzys­tanie ze stron www
 2. W celu zarządza­nia ustaw­ienia cook­ies wybierz z listy poniżej przeglą­darkę inter­ne­tową, której uży­wasz i postępuj zgod­nie z instrukcjami: 

  Urządzenia mobilne: